Misja Domu

NASZA MISJA:

Misją Domu Pomocy Społecznej w Zielonce jest osiągnięcie wysokiego poziomu usług świadczonych seniorom mieszkającym w placówce.

Tworzymy instytucję przyjazną, której pracownicy świadczą profesjonalną pomoc, opiekę i wsparcie mieszkańcom Domu w celu wzrostu jakości życia.

CEL GŁÓWNY:

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki, zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce świadczą różnorodne formy pomocy, opieki i wsparcia osobom starszym, które z powodu różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów.

Stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców jest osiągane poprzez realizację takich celów jakościowych jak:

  • uzyskanie wysokiego poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców Domu,
  • utrzymanie osiągniętych standardów w zakresie świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
  • zapewnienie etycznego, efektywnego i gospodarczego wykorzystania zasobów do wykonywania zadań publicznych,
  • utrzymanie staej komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami i mieszkańcami oraz ich rodzinami.

Opublikował(a): Dom Pomocy Społecznej Zielonka

Ostatnia zmiana: