Procedura przyjmowania do placówki

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku. Koszt utrzymania od 1 marca 2024 r. wynosi 7572,03 zł. Corocznie koszt ten ulega zmianie.

  1. Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przysługuje każdej osobie wymagającej stałej, całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym.
  • Osoba zainteresowana składa wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społeczne w Zielonce do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania. We wniosku opisuje swoją sytuację rodzinną, finansową, zdrowotną oraz dlaczego wybrała ten DPS. 
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania seniora za pośrednictwem pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do DPS, który ma potwierdzić opisaną sytuację. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty: badania lekarskie, zaświadczenia o dochodach rodziny, zaświadczenie od lekarza rodzinnego potwierdzające, iż dana osoba wymaga stałej opieki oraz inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
  • Jeżeli spełnione są wszystkie warunki Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej. Następnie jest ona przekazywana do Centrum Pomocy Rodzinie i rozpoczyna się procedura umieszczenia seniora w DPS.
  • Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, pozostałe 30% pozostaje do prywatnej dyspozycji mieszkańca.
  • Jeżeli 70% dochodu pensjonariusza jest niższe niż ustalony przez DPS koszt utrzymania, to różnicę dopłaca rodzina (współmałżonek lub dzieci)  gdy spełnia kryteria dochodowe, a jeżeli dochody osób zobowiązanych do pokrywania należności są zbyt niskie lub osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma bliskiej rodziny obowiązek ten przechodzi na gminę, która kieruje seniora do DPS.
  • WAŻNE !!!  Rodzina mieszkańca nie ponosi opłat za pobyt w DPS, gdy jej dochód netto na osobę nie przekracza 300 % kryterium dochodowego kwoty tj.: 2328 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie 1800 zł
  • W przypadku otrzymania decyzji odmawiającej skierowania do DPS istnieje możliwość odwołania do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce mogą uzyskać dodatkowe informacje u: Kierownika działu socjalnego lub pracowników socjalnych: tel.  22 781-93-56 wew. 137 lub 511-499-175

Opublikował(a): Dom Pomocy Społecznej Zielonka

Ostatnia zmiana: